Leeg
nlen
Facebook Instagram Pinterest

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Monday is a basic bitch

Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid
 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Monday is a basic bitch. (hierna: mondayisabasicbitch.com) zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Tenzij mondayisabasicbitch.com zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van mondayisabasicbitch.com zijn vrijblijvend en mondayisabasicbitch.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door mondayisabasicbitch.com. mondayisabasicbitch.com is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt mondayisabasicbitch.com dit mee binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW.
3.2 Voor transport inclusief verzekering binnen Nederland brengen wij €4,95 in rekening bij bestellingen van minder dan €100. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van uw bestelling. 
3.3 Na een bestelling ontvangt je direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling kan geschieden door middel van Creditcard (Mastercard en Visa) of iDEAL doch na akkoord van de betalingsbemiddelde.

Artikel 4. Levering
4.1 We verzenden alle bestellingen op uitzondering van de Monday is a basic bitch geborduurde tshirts, sweaters en ondergoed binnen 3 werkdagen via PostNL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres of afhaalpunt. Wij versturen alle PostNL bestellingen met "Handtekening voor ontvangst huisadres", dit betekent dat het pakket alleen bij je persoonlijk mag worden afgeleverd (dus niet bij de buren). Mocht je op moment van afgifte niet thuis zijn dan kun je het pakket, na een tweede afleverpoging, op het postkantoor in de buurt ophalen. Bij in ontvangstneming teken je voor ontvangst van het pakket.
4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
4.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
4.4 Levering in gedeelten is toegestaan.
4.5 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Artikel 5. Reclames en retourzending
5.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan je verwachtingen voldoen, dan kun je ze binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling retour melden op onze website. Aan ontvangst is gelijk gesteld de tweede aanbiedingspoging door PostNL.
5.2 Wij zullen een eventueel probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan je verwachting voldoen dan kun je de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal binnen 5 werkdagen nadat de bestelling retour ontvangen is aan je worden teruggestort (via creditcardmaatschappij danwel rechtstreeks).

Deze garantie vervalt wanneer:
- het product gedragen en/of gewassen is
- je zelf hebt getracht een gebrek te herstellen
- De gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.
- Artikelen waar de return tag van verwijderd is
- Slips (omhygiënischeredenen)

5.3 Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht het product binnen 7 kalenderdagen na aflevering aan Mondayisabasicbitch.com te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, het product niet gedragen en/of gewassen is, voorzien is van de return tag en voorzien is van alle labels. De kosten van retour zenden zijn voor je eigen rekening.

Mondayisabasicbitch.com zal binnen 5 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op je bankrekening terugstorten (indien via iDEAL is betaald) danwel de opdracht aan de creditcardmaatschappij verstrekken het bedrag bij te schrijven. In beide gevallen onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten (€ 4,95 danwel het specifieke buitenland tarief). Deze verzendkosten worden beschouwd als vergoeding voor retour zenden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1 Iedere aansprakelijkheid van  Mondayisabasicbitch.com en van het personeel en de producten van Mondayisabasicbitch.com voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Mondayisabasicbitch.com is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
6.2 Mondayisabasicbitch.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Mondayisabasicbitch.com.
6.3 Iedere aansprakelijkheid van OrangeBag.nl jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan OrangeBag.nl verschuldigd is.
6.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Mondayisabasicbitch.com, dan wel tussen Mondayisabasicbitch.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Monday is a basic bitch, is Monday is a basic bitch niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Mondayisabasicbitch.com.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Mondayisabasicbitch.com heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Mondayisabasicbitch.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Mondayisabasicbitch.com kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 9. Diversen
9.1 Indien je aan Mondayisabasicbitch.com bij bestelling opgave doet van een adres, is Mondayisabasicbitch.com gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je aan Mondayisabasicbitch.com  schriftelijk, bij bestelling of per email opgave doet van een ander adres waaraan je bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door Mondayisabasicbitch.com gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Mondayisabasicbitch.com deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Mondayisabasicbitch.com in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Mondayisabasicbitch.com vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 Mondayisabasicbitch.com is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van Monday is a basic bitch zijn gedeponeerd in het Handelsregister te Amsterdam, onder KvK-nummer 61856126.

Voorhout, april 2015.
MONDAYISABASICBITCH.COM

©2019 Monday is a basic bitch | Webontwikkeling: 2nd Chapter BV
Alle betalingen worden veilig verwerkt door Mollie.

iDEALCredit cardPayPalBancontact